ગુજરાતી જોકસ - મને તરસ લાગી છે ..

દર્દી : નર્સ, મને તરસ લાગી છે ..

દૂધ જોઈએ છે..

નર્સ - ટોપ ઉપર કરી નિપ્પ્લ તેના મોઢામાં
નાખી
દર્દી- સરસ થયું હું પાણી નથી માંગ્યું


આ પણ વાંચો :