ગુજરાતી જોક્સ- Dirty jokes

દુકાનદાર- શું જોએઈ?

ગ્રાહક- જી યોનિ

દુકાનદાર- શું બોલ્યું કૂતરો..

ગ્રાહક- જિયોનીનો મોબાઈલ જોઈએ


આ પણ વાંચો :