ગુજરાતી જોક્સ- શેરનો પૂતર

ગુજરાતી જોક્સ- શેરનો પૂતર

શાનો- એ મારી સાથે માથાકૂટ ના કર
તને ખબર નહી કે હું શેરનો પૂતર છું

લાનો- સારું છે

પણ એ તો કહ કે આંટી જંગલમાં ગઈ હતી કે શેર ઘરે આવ્યો હતો.આ પણ વાંચો :