ભવાનીસ્તુતિ

વેબ દુનિયા|
P.R

આનન્દમન્થરપુરન્દરમુક્તમાલ્યં મૌલૌ હઠેન નિહિતં મહિષાસુરસ્ય .

પાદામ્બુજં ભવતુ વો વિજયાય મંજુ-મંજીરશિંજિતમનોહરમમ્બિકાયાઃ ૧

બ્રહ્માદયોઽપિ યદપાંગતરંગભંગ્યા સૃષ્ટિ સ્થિતિ-પ્રલયકારણતાં વ્રજન્તિ .

લાવણ્યવારિનિધિવી ચિપરિપ્લુતાયૈ તસ્યૈ નમોઽસ્તુ સતતં હરવલ્લભાયૈ ૨

પૌલસ્ત્યપીનભુજસમ્પદુદસ્યમાનકૈલાસસમ્ભ્રમવિલોલદૃશઃ પ્રિયાયાઃ .

શ્રેયાંસિવોદિશતુનિહનુતકોપચિહ્નમાલિંગનોત્પુલકભાસિતમિન્દુમૌલેઃ ૩

દિશ્યાન્મહાસુરશિરઃ સરસીપ્સિતાનિ પ્રેંખન્નખાવલિમયૂખમૃણાલનાલમ્‌ .

ચણ્ડયાશ્ચલચ્ચટુલનૂપુરચંચરીકઝાંકારહારિ ચરણામ્બુરુહદ્વયં વઃ ૪

ઇતિ ભવાની સ્તુતિ સંપૂર્ણાઆ પણ વાંચો :