ગુજરાતી જોક્સ - હોળી જોક્સ

પતિ- તારી બેનપણીને

રંગ લગાવું

પત્ની- મને કેમ નહી મારી
બેનપણીને શા માટે

પતિ- અરે, સ્વીટી તારી સ્કીન ખરાબ થઈ જશે

પત્ની- ઓહ,
so sweetઆ પણ વાંચો :