ગુજરાતી જોક્સ- હેલ્લો 108

ભીખો : હેલ્લો 108 !

હું ભીખો બોલું સુ , મારો ફ્રેન્ડ અહીં income tax પાસે બાઇક પર થી પડી ગયો સે ,
એને બધે સોલાયી ગયું સે ,
બોવ

વાગ્યુ સે જોરથી રાડો પાડે સે તમો જલ્દી આવો .


108 :
હેલ્લો ભીખાલાલ ! એડ્રેસ માટે income tax નો સ્પેલિંગ લખાવો .


ભીખો : સ્પેલિંગ

નથી આવડતો થોડી વાર ઉભા રો ...


108 : હેલ્લો ભીખાલાલ ... હેલ્લો ભીખાલાલ .....
( કોઈ જવાબ નહિ )


ભીખો 10 મિનિટ પછી : હવે
એને હૂં ઢહડી ને RTO લાવ્યો સુ ,
લખો એનો સ્પેલિંગ R ... T ... O ....


આ પણ વાંચો :