હોસ્પિટલ કે જેલ

પારૂલ ચૌધરી|

જોની સાહેબનુ કાર એક્સીડંટ થઈ ગયુ તેમનુ માથુ ડેશ બોર્ડ સાથે અથડાઈ ગયુ અને તે બેહોશ થઈ ગયા. હોશ આવતા તેણે પૂછ્યુ - હું ક્યા છુ ?
રૂમ નંબર બાવીસમાં
હોસ્પિટલના કે જેલના ?આ પણ વાંચો :