પ્રેમની વ્યાખ્યા

કલ્યાણી દેશમુખ|

પ્રેમ એને કહેવાય છે જે પ્રેમના બદલામાં કંઈ આશા રાખતો નથી
પ્રેમી એને કહેવાય છે જે દિલદારની ખુશી સિવાય ઈશ્વર પાસે કશુ માંગતો નથી


આ પણ વાંચો :