શિષ્ટ છોકરાઓ પર અટકે છે છોકરીઓ

Last Modified સોમવાર, 18 જાન્યુઆરી 2016 (17:07 IST)
બિંદાસ અને બેદરકારીને એમની વિશેષતા માનતા છોકરાઓ જરા ધ્યાન આપો. જો છોકરીઓને આકર્ષિત કરવું છે તો થોડી વ્ય્વહાર સીખવું પડ્શે કારણકે એક નવા શોધમાં મળ્યું છે કે મહિલાઓને નમ્ર અને વ્યવ્હારિક છોકરાઓ વધારે પસંદ આવે છે.

એક સર્વેમાં 200 લોકોની રાય લીધી અને સર્વેમાં છોકરીઓ આ વાત માની કે છોકરીઓ અડયિક અને અભદ્ર છોકરાઓની જગ્યા ભદ્ર અવ્ય્વહાર અને સૉફ્ટ નેચર છોકરાઓને પસંદ કરે છે. એ શિસ્ત અને વ્યવહારું છોકરાઓને સ્વીકારયા. જે એની સાથે શિષ્ટ્તાથી વ્યવહાર કરે છે. એના માટે બારણું ખોલે . એને બેસવા માટે ખુર્શી ઓફર કરે . મહિલાઓના આરામના પૂરો ધ્યાન રાખે અને મહિલાઓ આ બહુ પસંદ કરે છે.


આ પણ વાંચો :