એમની યાદોમાં

વેબ દુનિયા|

તેમની મીઠી યાદોમાં ખોવાયો છુ હું
એ પણ મારી યાદોમાં ડૂબેલા તો છે


આ પણ વાંચો :