શ્યામ તેરી બંસી પુકારે રાધા નામ

W.D


શ્યામ તેરી બંસી પુકારે રાધા ના

શ્યામ તેરી બંસી પુકારે રાધા નામ
લોગ કરેં મીરા કો યૂં હી બદનામ-૨
સાંવરે કી બંસી કો બજને સે કામ
રાધા કા ભી શ્યામ, વો તો મીરા કા ભી શ્યામ
જમુના કી લહરેં બંસી વટ કી છઇયાં
કિસકા નહીં હૈ કહો કૃષ્ણ કન્હૈયા
હૈ શ્યામ કા દીવાના તો સારા બ્રજધામ.
લોગ કરેં...
કૌન જાને બાંસુરિયા કિસકો બુલાએ
જિસકે મન ભાએ વો ઉસી કે ગુણ ગાએ.
કૌન નહીં બંસી કી ધુન કા ગુલામ.
લોગ કરેં...
શ્યામ તેરી બંસી કી પુકારે રાધા નામ
લોગ કરેં મીરા કો યૂં હી બદનામ
સાંવરે કી બંસી કો બજને સે કામ
રાધા કા ભી શ્યામ વો તો મીરા કા ભી શ્યામ
----------------------------
W.D

બડા નટખટ હૈ રે કૃષ્ણ કન્હૈયા, કા કરે યશોદા મૈયા હ

બડા નટખટ હૈ રે કૃષ્ણ કન્હૈયા, કા કરે યશોદા મૈયા હો,
બડા નટખટ હૈ...
ઢૂંઢે રી અંખિયાં ઉસે ચહું ઓર
જાને કહાં છિપ ગયા નન્દ કિશોર
ઉડ ગયો ઐસે જૈસે પુરવૈયા
કા કરે યશોદા મૈયા હો,
બડા નટખટ હૈ...
આ તોહે મૈં ગલે સે લગા લૂં
લાગે ન કિસી કી નજર મન મેં છુપા લૂં
ધૂપ જગત હૈ રે, માતા હૈ છૈયા
કા કરે યશોદા મૈયા હો,
બડા નટખટ હૈ...
મેરે જીવન કા તૂ એક હી સપના
જો કોઈ દેખે તોહે સમઝે વો અપના
સબકા હૈ પ્યારા હાં સબકા હૈ પ્યારા બંસી બજૈયા
કા કરે યશોદા મૈયા, મૈયા રે હો
કા કરે યશોદા મૈયા હો,
વેબ દુનિયા|
બડા નટખટ હૈ...


આ પણ વાંચો :