નવરાત્રિ : ક્યાં દિવસે શું દાન કરશો ?

નવરાત્રના ચૌથા દિવસે વસ્ત્રદાન કરવુ  જોઈએ. તમારા સામર્થ્ય મુજબ વસ્ત્રોનું  દાન કરવું જોઈએ. 


આ પણ વાંચો :