દેશભક્તિનું ગીત : એ વતન એ વતન

વેબ દુનિયા|

એ વતન એ વતન (ફિલ્મ: શહીદ)

P.R

જલતે ભી ગયે, કહતે ભી ગયે

આજ઼ાદી કે પરવાને

જીના તો ઉસી કા જીના હૈ

જો મરના વતન પે જાને

ઐ વતન ઐ વતન હમકો તેરી ક઼સમ

તેરી રાહોં મૈં જાં તક લુટા જાયેંગે

ફૂલ ક્યા ચીજ઼ હૈ તેરે કદમોં પે હમ

ભેંટ અપને સરોં કી ચઢ઼ા જાયેંગે

કોઈ પંજાબ સે, કોઈ મહારાષ્ટ્ર સે

કોઈ યૂ.પી. સે હૈ, કોઈ બંગાલ સે

તેરી પૂજા કી થાલી મેં લાયે હૈં હમ

ફૂલ હર રંગ કે, આજ હર ડાલ સે

નામ કુછ ભી સહી પર લગન એક હૈ

જોત સે જોત દિલ કી જગા જાયેંગે

ઐ વતન ઐ વતન...

તેરી જાનિબ ઉઠી જો કહર કી નજ઼ર

ઉસ નજ઼ર કો ઝુકા કે હી દમ લેંગે હમ

તેરી ધરતી પે હૈ જો કદમ ગ઼ૈર કા

ઉસ કદમ કા નિશાઁ તક મિટા દેંગે હમ

જો ભી દીવાર આયેગી અબ સામને

ઠોકરોં સે ઉસે હમ ગિરા જાયેંગે

એ વતન એ વતન...

તૂ ના રોના કે તૂ હૈ ભગત સિંહ કી માઁ

મર કે ભી લાલ તેરા મરેગા નહીં

ઘોડી ચઢ઼કે તો લાતે હૈ દુલ્હન સભી

હઁસકે હર કોઈ ફાઁસી ચઢ઼ેગા નહીં

ઇશ્ક આજાદી સે આશિકોં ને કિયા

દેખ લેના ઉસે હમ બ્યાહ લાએંગે

ઐ વતન ઐ વતન...

જબ શહીદોં કી અર્થી ઉઠે ધૂમ સે

દેશવાલોં તુમ આઁસૂ બહાના નહીં

પર મનાઓ જબ આજ઼ાદ ભારત કા દિન

ઉસ ઘડ઼ી તુમ હમેં ભૂલ જાના નહીં

લૌટ કર આ સકેં ના જહાઁ મેં તો ક્યા

યાદ બનકે દિલોં મેં તો આ જાએઁગે

ઐ વતન ઐ વતન...આ પણ વાંચો :