આ લેખ માટેની ટિપ્પણી બંધ થઈ ગઈ છે..

ટિપ્પણીઓ

vishnu

આઠ વર્ષની આર્યા વાંચે છે જીભ અને નાકથી...? આપણે વારંવાર સાંભળીએ છીએ કે દરેક માણસના અર્ધ જાગૃત મનમાં શકિતઓ પડેલી... http://fb.me/1xS51WC9Y
X REPORT ABUSE Date 04-06-14 (05:33 PM)

hetal

ટીયર ગેસના ગ્રેનેડમાં ખીલવ્યા ફૂલ ફિલિસ્તાનની એક મહિલાએ પોતાના બગીચામાં ફૂલ ઉગાડ્યા છે. એમ કહીએ કે તેણે શાંતિના... http://fb.me/6EekaV3Qk
X REPORT ABUSE Date 04-06-14 (05:34 PM)

hetal

આજથી 16મી લોકસભાનું વિશેષ સત્ર નવી ચૂંટાયેલી 16મી લોકસભાની પહેલી બેઠક આજે મળી હતી. જેમાં કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા... http://fb.me/6Pn7oELfO
X REPORT ABUSE Date 04-06-14 (05:34 PM)