આ લેખ માટેની ટિપ્પણી બંધ થઈ ગઈ છે..

ટિપ્પણીઓ

falguni rathod

વેતન વધારા અંગે કર્મયોગીઓએ મુખ્યમંત્રીનો આભાર માન્યો http://www.vishwagujarat.com/karmayogi-thanked-cm-wage-increase/
X REPORT ABUSE Date 12-11-14 (11:46 AM)