આ લેખ માટેની ટિપ્પણી બંધ થઈ ગઈ છે..

ટિપ્પણીઓ

eazytype

મોબાઇલ / ટેબ્લેટ માં ગુજરાતીમાં લખવા માટે ખૂબ જ સરળ . આ એપ્લિકેશન સંપૂર્ણપણે મફત છે Typing in Gujarati is very easy with EazyType Keyboard for Mobile/Tablets. Technology = ટેક્નાલજી Science = સાઇન્સ Chennai = ચેન્નઈ To write a Gujarati sentence સાઇન્સ Simply type Gujarati words in English letters "Science". EazyType will intelligently convert your English input into Gujarati script! EazyType also converts complicated English word in Gujarati like: Science, technology. you just type English word and press space, English word will be converted in Gujarati automatically. ડાઉનલોડ લિંક : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.srctechnosoft.eazytype.gujarati.free Or you can search it in play store in your android phone and install by the name "EazyType".
X REPORT ABUSE Date 02-07-15 (02:48 PM)