આ લેખ માટેની ટિપ્પણી બંધ થઈ ગઈ છે..

ટિપ્પણીઓ

Nitinkumar Kanaiyalal Mehta

દાન નો મહિમા સંસ્કૃત સ્લોક સાથે સમજાવવો જોઈએ.તેથી દાન કેવીરીતે કરવું તે ખ્યાલ આવે.
X REPORT ABUSE Date 27-05-20 (12:05 PM)