ટિપ્પણીઓ

viki

corona virus per youtube ma ek video chhe jordar... jene jovo hoy ae click karo https://www.youtube.com/watch?v=f6dE4aGczV4
Reply X REPORT ABUSE Date 03-02-20 (04:20 PM)

viki

corona virus per youtube ma ek video chhe jordar... jene jovo hoy ae click karo https://www.youtube.com/watch?v=f6dE4aGczV4
Reply X REPORT ABUSE Date 03-02-20 (04:20 PM)

MH

Sai Sat Charitra https://youtu.be/6OZQw088hkg
Reply X REPORT ABUSE Date 18-03-20 (02:17 PM)