આ લેખ માટેની ટિપ્પણી બંધ થઈ ગઈ છે..

ટિપ્પણીઓ

જય સ્વામિનારાયણ

આવી સંસ્થા પર પ્રતિબંધ મુકવો જોઈએ , બાકી બધુ તો કર્મના સિદ્ધાંત મુજબ ચાલે છે, નહીં કે આ લોકોના કહેવાથી બધુ થાય છે .
X REPORT ABUSE Date 29-02-20 (05:43 PM)