આ લેખ માટેની ટિપ્પણી બંધ થઈ ગઈ છે..

ટિપ્પણીઓ

JAYENDRASINH ZALA

SARAD PAVAR ho.....javab dar he....................................
X REPORT ABUSE Date 24-02-10 (05:44 PM)

Upendra

યેસ થઈ પ્રેસેંત ઊપી ગોવેર્મેંત ઇસરેસ્પોંસિબ્લે. ણોસ્તેપ્સ અરે એફ્ફેક્તિવેલ્ય તકેન બ્ય થઈ ગોવ્ત. મ્ર. પવાર શૌલ્દ બે ચંગેદ વિથ એમ્મિદિઅતે એફ્ફેક્ત્સ. કોમોદિત્ય મર્કેત ત્રંસ્ક્તિઓંસ શૌલ્દ બે સુસ્પેંદેદ તિલ્લ થઈ પ્રિકેસેસ શૌલ્દ બે અત લિસ્ત અસ પેર થઈજન.09. ઈત વિલ બે તું લતે ઇફ થઈ ગવર્નમેંટ વિલનોટ ટકે અપ્પ્રોપ્રિઅતે સ્તેપ્સ ઇમ્મિદિઅતેલ્ય. થઈ પેપઓપ્લે ઓફ ભારત ઈ અમકુઅતિંગ કોમ્મેન પેઓપ્લે. ઠિસ ઇસ અહુમ્બ્લે રેકુએસ્ત તો માર્સ સોનોઇયજી તો ટકે ઉપ થિસ મત્તેર વિથ પ્રિઓરિત્ય એન્ડ સીન થાત પ્રિકેસ શ્પુલ્દ ગો દોવ્ન. કોમ્મેન પેઓપ્લે નોટ ઉંદેર્સ્તિંગ થઈ રેઅસોંસ ઓફ પ્રાઇસ રઇસેસ. વ્હત થઈ ત્રંદ્સ ઇસ થાત ઐથેર ઓન ટ્વ ઓર ઇન થઈ ન્યૂઝ પપેર સોમે ન્યૂઝ પેર્તૈંસ તો કેર્તૈન ઇતેમ્સ પુર્પોસેફુલ્લ્ય વ્રિત્તેન ઓર ગિવેન એન્ડ વિથ થઈ હેલ્પ ઓફ થઈ ન્યૂઝ થઈ એલેમેંત્સ વ્હો વંત્સ તો રીસે થઈ પ્રિકેસ ટકે થઈ અદ્વંતગે ઓફ ઇત. વ્હેન થ ઈગોદોવ્નસ અરે ફુલ્લ વિથ વ્હેઅત્સ એન્ડ ઓથેર ફુડ ગ્રૈંસ . થઈ શુગર ઇસ અલ્રેઅ પુર્ચસેદ ફ્રોમ ફોરૈઘન મર્કેત્સ, વ્હ્ય થઈ પ્રિકેસ અરે નોટ ગૉઇંગ દોવ્ન. પ્લેઅસે રેમોવે યૌર ફુડ મિસ્ટર એન્ડ એન્ડ સીન થાત પ્રાઇસ રિ
X REPORT ABUSE Date 11-12-09 (04:58 PM)

atul barot

All food products, vegitables & Milk are Maximum rates of History
X REPORT ABUSE Date 09-12-09 (04:43 PM)

SHARAD

yes
X REPORT ABUSE Date 09-12-09 (01:58 PM)