આ લેખ માટેની ટિપ્પણી બંધ થઈ ગઈ છે..

ટિપ્પણીઓ

Hitesh

ઘંટા જેવી ફીલ્મ છે. પૈસા બગાડવા જેવુ છે. ડાંસ તો ટીવી પર આવે એ જ છે. બીજુ કાઇ ખાસ નથી.
X REPORT ABUSE Date 19-04-08 (07:12 PM)

lovleen

હા, શાહરૂખ અને ઋત્વિકના આઈટમ સોંગ ને કારણે જોવાની ઈચ્છા છે.
X REPORT ABUSE Date 04-04-08 (10:51 AM)