આ લેખ માટેની ટિપ્પણી બંધ થઈ ગઈ છે..

ટિપ્પણીઓ

SHABBIR

yes
X REPORT ABUSE Date 04-01-10 (11:33 AM)

kalpesh thakor

વ્યક્તિ ની સફળતા તેની મેહનત પર આધાર રાખે છે.we will see how will she try to get success.
X REPORT ABUSE Date 03-01-10 (08:45 PM)

kishor

yes, zarin khan is Bollywood Best Acteers in futeres
X REPORT ABUSE Date 03-01-10 (10:42 AM)

Nishar

યેસ
X REPORT ABUSE Date 02-01-10 (05:32 PM)