આ લેખ માટેની ટિપ્પણી બંધ થઈ ગઈ છે..

ટિપ્પણીઓ

NEHA

Y Shud we avoid to go there, Indian Gov. & AUs. Gov. Must take some strict Action.
X REPORT ABUSE Date 06-01-10 (08:57 AM)

Ramanbhai

ભારતીય વિધાર્થિઅ‍એ જવાનુ તાલ્વુ જોઈઅ‍ૅ.
X REPORT ABUSE Date 05-01-10 (12:53 PM)

kail meghnathi

no its a wrong things ...bcz we are indian and indian are never left his goal..........
X REPORT ABUSE Date 04-01-10 (06:10 AM)

akhil

ઇંડિયન સ્તુદેંત અ‍ૅ ઓસ્ટ્એ ના જવુ જોઇઅ‍ૅ... અ લોકો હરમિ છે .
X REPORT ABUSE Date 03-01-10 (09:38 PM)