આ લેખ માટેની ટિપ્પણી બંધ થઈ ગઈ છે..

ટિપ્પણીઓ

shabbir pathanwala

The great ,The Honest,The powerful personality of indian politics....we miss you..Honourable Mr.Basuji. shabbir pathanwala from Gujarat.
X REPORT ABUSE Date 19-01-10 (10:00 AM)

kirit v. makadiya

shri jyotibasu aj nathi teni mahek bharat ane chinma pan kayam rhevani chhe chine su gumaviyu teni mane khabar nathi pan barate ek jyot gumavi chhi te sanatan saty chhe
X REPORT ABUSE Date 18-01-10 (03:00 AM)