આ લેખ માટેની ટિપ્પણી બંધ થઈ ગઈ છે..

ટિપ્પણીઓ

kuldeep patel

હા,વીદેશી જમીન પર ગાન્ધીજી ને માન મળવું જોઇએ. કારણ કે તેઓએ એવા કાર્ય કર્યા છે.
X REPORT ABUSE Date 29-04-10 (09:44 PM)

રાજની

ગૌરવની વાત...
X REPORT ABUSE Date 05-02-10 (12:50 PM)

Jayesh Patel

વિદેસ્ઈ ધરતિ પર મઅન મલવુ એતળે આપના મતે ગાઓરાવાનિ વાત છે.
X REPORT ABUSE Date 28-01-10 (11:56 AM)

Jayesh Patel

યેસ, ઓફ્ફ કૌર્સે,
X REPORT ABUSE Date 28-01-10 (11:51 AM)

bharat chauhan

GANDHIJI IS THE PRIDE OF GUJARAT AS WELL AS INDIA , ગુજરાતિ અને ભારતિઓ વિચારો.....
X REPORT ABUSE Date 28-01-10 (09:39 AM)

RAKESH PRAJAPATI

ABSOLUTELY, GANDHIJI IS THE PRIDE OF GUJARAT AS WELL AS INDIA.
X REPORT ABUSE Date 28-01-10 (12:41 AM)

BHARAT PATEL

ના
X REPORT ABUSE Date 27-01-10 (01:47 PM)

Jitesh O Kalathiya

Yes Abbsouletly He was the one man who done great for our country and world. In this time his peace message is very important for world. But i feel in india he is not Hero of young generation His think is very great Salute that Person. And i also proud that he is Gujrati And also proud to be he started Freedom fight From Ahmedabad Where i born, His two Ashram SABARMATI and KOCHARAB are there
X REPORT ABUSE Date 27-01-10 (11:44 AM)