આ લેખ માટેની ટિપ્પણી બંધ થઈ ગઈ છે..

ટિપ્પણીઓ

nitesh

વિશ્વભરની સરકારોએ ભ્રૂણ લિંગ પરીક્ષણ પર રોક લગાડવી જોઈએ. જેથી કરી ને કન્યા ભ્રૂણ હત્યા પર રોક લગાવિ શકાય.
X REPORT ABUSE Date 28-01-10 (05:21 PM)