આ લેખ માટેની ટિપ્પણી બંધ થઈ ગઈ છે..

ટિપ્પણીઓ

dipali

such he is very great singer in india congress rehman he is proud of our india
X REPORT ABUSE Date 09-02-10 (02:23 PM)

jasmin

congraculate to give you gremi avord
X REPORT ABUSE Date 02-02-10 (04:55 PM)

bharat

cogrechuleshn A R Raheman
X REPORT ABUSE Date 01-02-10 (06:35 PM)