આ લેખ માટેની ટિપ્પણી બંધ થઈ ગઈ છે..

ટિપ્પણીઓ

Vishnu

શરીર સુ કામ દેખા દો છો .
X REPORT ABUSE Date 20-02-10 (11:31 AM)

mohsin

તમને સેકુરિત્ય પૂછે તો તમે તમને બઅધુ કરવું જોઇયે, સેકુરિત્ય આપણે સઅફેત્ય છે, અમા સરમ નિ સુ વાત છે.
X REPORT ABUSE Date 06-02-10 (10:00 AM)

Ray

If, what she said is right then it''s shameful for an Indian authority and shame for India as bags go unchecked and besides,what more can she hide in her partially dressed body?
X REPORT ABUSE Date 05-02-10 (08:50 AM)

Ankit Agrawal

જ્ફ્ગ્જ્જ્ક
X REPORT ABUSE Date 04-02-10 (11:25 PM)

paru shah

su farak pade che aam pan tene kapda utarva no shookh che.filmo ma utare tem real life ma pan utare
X REPORT ABUSE Date 04-02-10 (03:46 PM)

BHAVESH N. PATEL

શરીર સુ કામ દેખા દો છો .
X REPORT ABUSE Date 04-02-10 (02:31 PM)

erotic

નાગીને નાવાનુ શું ને નીચવનુ શું ? આ તો સ્ટંટ છે ભઈ
X REPORT ABUSE Date 04-02-10 (12:03 PM)

abdul

હા બધું નાટક છે,ફિલ્લ્મ મકશુ હસે નહિ,સેના એ વિરોધ કરવાની જરૂર નથી એક જ દિવસ મા ઉતરિ જૈસ,
X REPORT ABUSE Date 04-02-10 (12:00 AM)

ashwin shah

it is very cheap popularity stunt. these short of publicity should be punished
X REPORT ABUSE Date 03-02-10 (08:27 PM)

janibhai

યેસ યે નઇ બાત નહી હે યે સબ નાટક હે
X REPORT ABUSE Date 03-02-10 (07:37 PM)

kingraja

rand ne rupiya vagar kapda utarva kidhu atle
X REPORT ABUSE Date 03-02-10 (07:01 PM)

Dinesh

યસ ......યસ .......પબ્લિસીટી સ્ટન્ટ છે
X REPORT ABUSE Date 03-02-10 (05:53 PM)

jubin

હુ પન જો એક અધિકરિ હૉટ તો કોઈના ને તિશર્ત વગર જોવાની મજા આવી જાત....
X REPORT ABUSE Date 03-02-10 (05:41 PM)

Rohan

હા.. આમ પણ કોઈના મિત્રની એક પણ ફિલ્મ હિત જઈ રહી નથી... એરપોર્ટના અધિકારીઓએ એવું વર્તન કડી પણ ન કરી શકે...
X REPORT ABUSE Date 03-02-10 (03:33 PM)