આ લેખ માટેની ટિપ્પણી બંધ થઈ ગઈ છે..

ટિપ્પણીઓ

panchal ashvin

its so good for us.
X REPORT ABUSE Date 03-11-13 (11:16 AM)

Manoj

Its good...its very useful tipps in our life
X REPORT ABUSE Date 03-07-13 (07:36 PM)

viral

ખુબજ સરસ.
X REPORT ABUSE Date 22-06-11 (09:20 AM)

Rajesh Manjrekar

સરસ ઉપયોગી ધન્ય્વદ
X REPORT ABUSE Date 19-06-11 (06:59 PM)

Mahadev Desai

સલાહ સારી લાગી વધુન વીગત મેલ કરવા વીન્નતી આભાર
X REPORT ABUSE Date 01-04-11 (03:04 PM)

mukund

બિલ કુલ ખઆરબી
X REPORT ABUSE Date 08-07-10 (09:38 PM)

shabbir f.bharmal

આ સલાહ ખૂબ સરસ લાગી.વધુ વિગત મેલ કરવા વિંનતિ. આભાર.shabbir f. bharmal [lathiwala] from chennai
X REPORT ABUSE Date 06-06-10 (11:47 PM)

shabbir f.bharmal

અમને આમાહિતિ જાનિ ને આનનદ થયો
X REPORT ABUSE Date 06-06-10 (11:44 PM)

umesh panachal

i have purchase from new home this is right time for purchase ing
X REPORT ABUSE Date 15-05-10 (04:09 PM)

zala jayendra

very good.....
X REPORT ABUSE Date 13-05-10 (11:04 AM)

jagdish kapadia

આ સલહ ખૂબ સરસ લાગી.વધુ વિગત મેલ કરવા વિંનતિ. આભાર. જગદિશ કાપડિયા.
X REPORT ABUSE Date 04-05-10 (11:50 AM)

kalpesh

આ સલાહ અમને સારી લાગી. આ વીસય પર વધુ મહિતી મેળવવા મટે ગુજરાતી સાઈટ ઈ-મેઈલ કરવા વીન્ંતી.
X REPORT ABUSE Date 25-04-10 (11:11 AM)

hitesh

મારે વસ્તુશશ્ત્ર મા રસ છે. કયા સિખવુ?
X REPORT ABUSE Date 23-04-10 (01:34 PM)

Deven

ane ghar ma kai vastu kya hovi joiye ta janavso Plz.
X REPORT ABUSE Date 15-04-10 (09:32 AM)

Deven

આ સલાહ આપવા બદલ આભાર.
X REPORT ABUSE Date 15-04-10 (09:30 AM)

chandubhai

thankey you sar
X REPORT ABUSE Date 06-04-10 (02:41 PM)

chandubhai

થેકકિઉયુ
X REPORT ABUSE Date 06-04-10 (02:40 PM)

Bipin

i have interested in vastu sastra but not have sufficient knowladge pls give the same
X REPORT ABUSE Date 02-04-10 (04:38 PM)

Navin

i have interested in vastu sastra but not have sufficient knowladge pls give the same
X REPORT ABUSE Date 25-03-10 (07:33 PM)