આ લેખ માટેની ટિપ્પણી બંધ થઈ ગઈ છે..

ટિપ્પણીઓ

GANPAT

હેડલી ને ભારત ને સોંપાય કેમ કે ભારતમાં સાર્વજનિક સ્થાનો પર હુમલા કરવા, ભારતમાં સંહાર કરવા, વિદેશી આતંકવાદીઓ અને લશ્કર-એ-તૈયબાના ષડયંત્રમાં મદદ કરવા સહિત ષડયંત્ર રચવા સંબંધી છ આરોપ હતા. આ ઉપરાંત ભારતમાં અમેરિકી નાગરિકોના સંહાર કરવા માટે મદદ કરવા અને આ કૃત્ય માટે પ્રેરિત કરવાના અન્ય છ અરોપ પણ છે.
X REPORT ABUSE Date 19-03-10 (04:35 PM)

bharat patel

હેડલી ને ભારત ને સોંપાય કેમ કે ભારતમાં સાર્વજનિક સ્થાનો પર હુમલા કરવા, ભારતમાં સંહાર કરવા, વિદેશી આતંકવાદીઓ અને લશ્કર-એ-તૈયબાના ષડયંત્રમાં મદદ કરવા સહિત ષડયંત્ર રચવા સંબંધી છ આરોપ હતા. આ ઉપરાંત ભારતમાં અમેરિકી નાગરિકોના સંહાર કરવા માટે મદદ કરવા અને આ કૃત્ય માટે પ્રેરિત કરવાના અન્ય છ અરોપ પણ છે. માટે
X REPORT ABUSE Date 19-03-10 (03:47 PM)