આ લેખ માટેની ટિપ્પણી બંધ થઈ ગઈ છે..

ટિપ્પણીઓ

riya

જી, અમે આ ફિલ્મ અક્ષયની એક્શન અને કરીના-સેફની જોડી કેવી લાગે છે તે માટે જોવા ઉત્સુક છીએ.
X REPORT ABUSE Date 25-04-08 (12:31 PM)