આ લેખ માટેની ટિપ્પણી બંધ થઈ ગઈ છે..

ટિપ્પણીઓ

trupti patadiya

મારુ નામ ત્રુપ્તિ છૈ હુ દીલ્લ્હિ થિ વાત કરુ છુ.હુ મારા મોમ ને ખુબ જ ખુશ જોવા માગુ છુ મારા મોમ ને ફર્વા જાવા નો ખુબ જ સોખ છૈ અને એ પન મારા પોપ સાથે જ. તો હુ એ વિશ કરુ છુ કે તેને પગ નો દુખવો મતિ જાય અને તે મારિ જેમ હાલિ સકે અને બધે જ જાઇ સકે.....હુ મારા મોમ ને 7 વર્સ થિ આમ જ જોવુ છુ તેને બવ તક્લિફ પદે છે ચાલવામા..આજ ના દિવસે હુ આ જ માગુ છુ.પ્લિસ પ્રેય ફોર માય મોમ... આઇ લ વ યૂ મોમ
X REPORT ABUSE Date 05-12-13 (02:35 PM)