આ લેખ માટેની ટિપ્પણી બંધ થઈ ગઈ છે..

ટિપ્પણીઓ

ajay

લખાણ ખરેખર સારૂ છે...લખતા રહો....
X REPORT ABUSE Date 29-09-11 (02:24 PM)

Dharnidhar

Wish you all the best. GOD BLESS HER.
X REPORT ABUSE Date 13-06-09 (10:14 AM)

shaifaly

એવા ઘણા લોકો છે જેમણે આવા હેરત અંગેજ કારનામા કર્ય છે, તેઓનું મનોબળ એક નોર્મલ માણસ કરતા વધારે સ્ટ્રોંગ હોય છે .....
X REPORT ABUSE Date 24-04-08 (03:19 PM)

lovy

ઘર દરેક સ્ત્રી માટે પ્રેરણામંદિર છે જો ઘરમાંથી તેને પ્રોત્સાહન મળે તો તે દરેક લડાઈ લડી શકે છે.
X REPORT ABUSE Date 24-04-08 (03:16 PM)