આ લેખ માટેની ટિપ્પણી બંધ થઈ ગઈ છે..

ટિપ્પણીઓ

Pramit

First we need to tackle with Naksal people. If these types of people kills our military people than this is biggest issue than people firing to us at border.
X REPORT ABUSE Date 19-06-10 (04:39 AM)

Mahendra Shah

યેસ.
X REPORT ABUSE Date 03-06-10 (12:45 PM)

baba

ફ ક
X REPORT ABUSE Date 29-05-10 (12:24 AM)

BHARAT

હિન્દુ હૉટ તો કાયર નો ફાંસી લાગી જાત.પણ એક જાત નો એટલે વર લાગસે ગુરુ ને ફાંસી આપતા
X REPORT ABUSE Date 18-05-10 (02:50 AM)

baabaa

કોંગિ ને હિહ્દુ સામે પુરાવા મળી જાય છે. પણ અંસારી મુંબઈ નો આન્તકિ સામે પુરાવા મળતા નથી કોંગિ એટલે મિયા પાર્તિ
X REPORT ABUSE Date 15-05-10 (12:58 AM)

baabaa

દેસ ના દરેક પદ પર મૂકો , તોજ દેસ મા સુધાર થસે.આમ પણ સિન્હ પણ બકરી બને છે.
X REPORT ABUSE Date 14-05-10 (05:15 AM)