આ લેખ માટેની ટિપ્પણી બંધ થઈ ગઈ છે..

ટિપ્પણીઓ

KIRAN SONI

i am like both of role in shahrukh because he is the exepert in all field which he select so his nature is very inspire me.
X REPORT ABUSE Date 03-06-10 (09:11 AM)

baba

અનિતા કયા છે.
X REPORT ABUSE Date 03-06-10 (04:43 AM)