આ લેખ માટેની ટિપ્પણી બંધ થઈ ગઈ છે..

ટિપ્પણીઓ

MAHESH

hi
X REPORT ABUSE Date 01-08-10 (09:15 PM)

hetal

i like love & romance & love story
X REPORT ABUSE Date 05-06-10 (12:27 PM)

Jignesh

લોગ કહેતે હે કિ ઉપરવાલે ને સબ કે લિયે કોઇ ના કોઇ બનયા હે કયા યે સચ હે???
X REPORT ABUSE Date 02-07-10 (02:14 PM)

rakesh mistry

પાછે દ્ખ્ના નથી
X REPORT ABUSE Date 04-06-10 (12:20 PM)

nayan

i like love story
X REPORT ABUSE Date 04-06-10 (10:41 AM)