આ લેખ માટેની ટિપ્પણી બંધ થઈ ગઈ છે..

ટિપ્પણીઓ

mayur

કોંગ્રેશ ખાલી વાતો કરેછે જ્યારથી આવી છે ત્યારથી બસ મોંવારિ વઘારિ છે માન્નિય મોદીજિ ને બદનામ કરે છે બીજા કોઇ રાજ્ય મા ગુજરાત જેવો વિકાસ છે. મોદિસાહેબ ને સલામ. જય ગરવી ગુજરાત.
X REPORT ABUSE Date 11-06-10 (09:16 AM)

mayur

સાચી વાત છે
X REPORT ABUSE Date 11-06-10 (09:12 AM)

hindustani

watch narendra modi interview with karan thaper online in youtube
X REPORT ABUSE Date 11-06-10 (05:04 AM)

hindustani

watch narendra modi interview with karan thaper online in youtube
X REPORT ABUSE Date 11-06-10 (05:04 AM)

hindustani

watch narendra modi interview with karan thaper online in youtube
X REPORT ABUSE Date 11-06-10 (05:04 AM)

hindustani

watch narendra modi interview with karan thaper online in youtube
X REPORT ABUSE Date 11-06-10 (05:03 AM)

hindustani

watch narendra modi interview with karan thaper online in youtube
X REPORT ABUSE Date 11-06-10 (05:03 AM)

hindustani

watch narendra modi interview with karan thaper online in youtube
X REPORT ABUSE Date 11-06-10 (05:03 AM)

hindustani

watch narendra modi interview with karan thaper online in youtube
X REPORT ABUSE Date 11-06-10 (05:03 AM)

hindustani

watch narendra modi interview with karan thaper online in youtube
X REPORT ABUSE Date 11-06-10 (05:03 AM)

hindustani

watch narendra modi interview with karan thaper online in youtube
X REPORT ABUSE Date 11-06-10 (05:03 AM)

hindustani

watch narendra modi interview with karan thaper online in youtube
X REPORT ABUSE Date 11-06-10 (05:03 AM)

hindustani

watch narendra modi interview with karan thaper online in youtube
X REPORT ABUSE Date 11-06-10 (05:02 AM)

hindustani

what ever who care
X REPORT ABUSE Date 11-06-10 (05:01 AM)

hindustani

what ever who care
X REPORT ABUSE Date 11-06-10 (05:01 AM)

keyut bhatt

નરંદ્ર મોદી jindabaaAd
X REPORT ABUSE Date 11-06-10 (02:24 AM)

keyut bhatt

હુ નરેંદ્ર મોદિ ના પક્શ મા છું કરંક જે સરદાર પટેલ કરી શક્તા હતા તે નહેરુ એ ના કર્યું આજે અમેરિકા ભારત મા હૉટ જો તેમને સરદાર પટેલ નિ નીતિ અપ્નવિ હૉટ તો. આજે નરેન્દ્ર મોદી ના કરણે ગુજરાત નો વિકાસ થઈ રાહીયો છે જે ભરત નિ અર્ઠીક પરિસ્થિતિ ને સુધારવા ને પગલે છે જે ગુજરાત છેલ્લા 10 વઅર્શ મા વિકસિયુ છે તે નરંદ્ર મોદી ના સાથ સહકાર થિ જ છે
X REPORT ABUSE Date 11-06-10 (02:14 AM)

baba

આ એક પાકી ની સંતાન છે.
X REPORT ABUSE Date 11-06-10 (01:55 AM)

hindustani

watch narendra modi interview with karan thaper online in youtube
X REPORT ABUSE Date 11-06-10 (01:30 AM)

baba

u son of bin ladin
X REPORT ABUSE Date 11-06-10 (01:43 AM)