આ લેખ માટેની ટિપ્પણી બંધ થઈ ગઈ છે..

ટિપ્પણીઓ

baba

કોંગિ ને 25999 લોકો મરી ગયા તેનું દુખ નથી પણ દિન મરીન ગયો તેનું દુખ વધુ છે.
X REPORT ABUSE Date 09-06-10 (04:18 AM)

baba

કોંગિ ને 25999 લોકો મરી ગયા તેનું દુખ નથી પણ દિન મરીન ગયો તેનું દુખ વધુ છે.
X REPORT ABUSE Date 09-06-10 (04:18 AM)

baba

કોંગિ ને 25999 લોકો મરી ગયા તેનું દુખ નથી પણ દિન મરીન ગયો તેનું દુખ વધુ છે.
X REPORT ABUSE Date 09-06-10 (04:18 AM)

sacicant bagoandas

આને ન્યાય ન kahevay
X REPORT ABUSE Date 08-06-10 (03:53 PM)