આ લેખ માટેની ટિપ્પણી બંધ થઈ ગઈ છે..

ટિપ્પણીઓ

prashant patel

અખિલ ભારતીય વિદ્યાર્થી પરિષદના કાર્યકરોએ મોડી સાંજે કુલપતિના બંગલામાં ધૂસીને તેમની સાથે ગાળાગાળી અને ઝપાઝપી કરી તેમના કપડાં ફાડી નાખતા શિક્ષણ જગતમાં શરમજનક કાર્ય
X REPORT ABUSE Date 12-07-10 (06:30 PM)