આ લેખ માટેની ટિપ્પણી બંધ થઈ ગઈ છે..

ટિપ્પણીઓ

rupesh

yes i am agree with you.
X REPORT ABUSE Date 15-07-10 (07:35 PM)

ASHOK KANSARA

યેસ ઈ અગ્રી
X REPORT ABUSE Date 23-07-10 (01:10 PM)

kapinjal mehta

હા,બીજું કે ગુજરાતી લોકો મા મહેંનટ કરવા નિ તેમજ યોગ્ય માર્ગ દર્શન મેલ્વા નિ તેમજ તેનુ ઉપયોગ કરવા નિ સમતા છે.તેમજ બીજા માટે ઉપયોગી થાય છે.રિશ્ક લઈ ને કમવા નિ ધગશ છે.અને ભગવાન મા આસ્થા રાખી ને કરેલું કોઇ પણ કામ વેલે જતુ નથી. જય શ્રી કૃષ્ણ . ભારત માતા કિ જય.
X REPORT ABUSE Date 13-07-10 (07:24 PM)

RCPatel

It is very correct that because of faith in GOD the GUJARAT is getting progress and will continue prospering.May GOD continuously bless the people of GUJARAT by giving the dashing and intelligent administrator like NARENDRA MODI.
X REPORT ABUSE Date 13-07-10 (05:15 PM)

amit

યેસ
X REPORT ABUSE Date 13-07-10 (12:42 PM)