આ લેખ માટેની ટિપ્પણી બંધ થઈ ગઈ છે..

ટિપ્પણીઓ

gazi

no.gne apai chhe.no politic cashe of shorabuddin cashe.ujarat sarkar ni effidavet k enncounter nakli chhe jethi tapas cbi
X REPORT ABUSE Date 01-09-10 (02:21 AM)

Vishal Patel

યેસ,
X REPORT ABUSE Date 28-08-10 (11:05 AM)

jalamsi

there is no politic in this metter this is fact metter
X REPORT ABUSE Date 08-08-10 (08:36 PM)

jalamsi

આ કેસ્ મો koe પોલિતિક ન્હિ
X REPORT ABUSE Date 08-08-10 (08:33 PM)

jalamsi

નો પોલિતિક
X REPORT ABUSE Date 08-08-10 (08:31 PM)

Jitubhai.lakhatariya

gujratma bjp ni sarkar avi pasi gujratma bhay.bhukh.&bhastachar vathi gayo che. tethi cbi davra darek bhastachari o ni tapas karvi jaruri che. a koe rajneetik davpech nathi pan paheli zalak che.
X REPORT ABUSE Date 07-08-10 (11:25 AM)

kishore

yes
X REPORT ABUSE Date 05-08-10 (08:25 AM)

sure

અ‍ૅ મોડાએન ટર્ગેતટ બનવવા
X REPORT ABUSE Date 05-08-10 (06:10 AM)

yes

mader c b i and cogreess
X REPORT ABUSE Date 04-08-10 (09:52 PM)

sagar dave

yes daffinataly becose congress is not get good sucess in gujrat that s why is case given CBI but i hope so once agian win modi
X REPORT ABUSE Date 04-08-10 (06:11 PM)

DPPATEL

હા
X REPORT ABUSE Date 04-08-10 (04:22 PM)

hadik dave

સોહ્રબુદ્દિન કેસ સીબીઆઈ ને સોપિવો એ અયોગ્ય છે. સાદર કેસ નિ જો નિસ્પક્સ તપસ કરવી હોય તો પછી આમ કોઇ પક્સ ને કેંદ્ર મા રાખવો એ કેટલું યોગ્ય છે?
X REPORT ABUSE Date 04-08-10 (12:16 PM)

Mody

Can ask Cong (I), who killed RASALDAR and LATIF? Can we ask Late Shri Chimanbhai's son? He should know about that... let ask him is that encounter as well? Wah Cong (I) - you cannot win the election in Gujarat so you are using cheap technique to take the power? This shows that how much you love power over people? Opppsss...you are learning from your top leader SMT SONIA GANDHI... did not know about India but to keep Gadhi family's wealth come to power and didnot give anything to Menka........
X REPORT ABUSE Date 04-08-10 (08:24 AM)

jd

ભાઈ અહીં આ લોકો એટલે પચદ પદયા છે કે આપણે લોકો હદ પર કરી ગયા છે
X REPORT ABUSE Date 04-08-10 (07:42 AM)

jd

we should ask them who are the victims of those peoples such -(no condition here HINDU- MUSLIM Congress-Bjp) you should ask their families that how you are passing Days when your Husband,Father, in the jail. we can feel bcz thease are non branded Indians and visit the jail ask those peoples who are in the jail without any crime (yet not proof) - visit their family you should cry ever ever cry .......... N we are Discussing for this politicians bcz they are BRANDED INDIAN ... INDIA IS GREAT
X REPORT ABUSE Date 04-08-10 (07:26 AM)

sudhir shah

yes, in one way or other congress wants power in gujarat, so that they can loot the state resources which it has done through out its rule in gujarat, and in india right from the day of indipendance. the glaring example is - most of the public charitabe trusts and societies registered under societies act are contorled by congressman. its k.b.d (kona baap ni diwali ) affair.
X REPORT ABUSE Date 03-08-10 (11:49 PM)

ganesh

Amit shah is real culprit and he shouldbe handged because he is real land mafia,wine is fully permistted only due to him in dry state like gujarat. it is only possible due to him only.
X REPORT ABUSE Date 03-08-10 (11:45 PM)

hindustani

રાજનીતિક દાવપેચ જેવા સબ્દો ને બાજુ પર રાખી સચ્ચાઈ ને સાથ આપો કાયદા મા એટલો અંધેર ના હોય અને કાઈ નાનો કેશ તો નથી કે કોઇ ને ખબર ના હોય આખું ભારત અને ભારત નિ જનતા જાણે છે જેને કર્યું હસે તે bharse
X REPORT ABUSE Date 03-08-10 (09:57 PM)

hindustani

રાજનીતિક દાવપેચ જેવા સબ્દો ને બાજુ પર રાખી સચ્ચાઈ ને સાથ આપો કાયદા મા એટલો અંધેર ના હોય અને કાઈ નાનો કેશ તો નથી કે કોઇ ને ખબર ના હોય આખું ભારત અને ભારત નિ જનતા જાણે છે જેને કર્યું હસે તે bharse
X REPORT ABUSE Date 03-08-10 (09:57 PM)