આ લેખ માટેની ટિપ્પણી બંધ થઈ ગઈ છે..

ટિપ્પણીઓ

alpesh.totaniyala

યેસ....
X REPORT ABUSE Date 05-08-10 (05:01 PM)

SHABBIR

સલમાન ખાન આ show ને બહુત સારી રીતે અગર પોચાદસે ...........આ shov ના કરણે જ colors chenal નિ trp વધસે ...........amithabha bachhan અને shilpaa shetti કરતા આ shov વધારે success થસે................સલમાન ખાન ઇસ બેસ્ટ...........
X REPORT ABUSE Date 05-08-10 (10:36 AM)

laser

આ હટેલા ને કયા આ સોપો છો. વાન્દર સાલો.........એની જગ્યાએ શાહરુક સારો છે.....ફેમિલી વાળો માણસ છે.........respectful છે.......
X REPORT ABUSE Date 04-08-10 (01:24 PM)