આ લેખ માટેની ટિપ્પણી બંધ થઈ ગઈ છે..

ટિપ્પણીઓ

Karangiya Sonal

મારા મતે આ ચૂકાદો કિશોર કિશોરીઓને ગેરમાર્ગે દોરશે.
X REPORT ABUSE Date 23-11-10 (03:35 PM)

Mahendrasinh

this Dicission take youngsatr wrong way, they take dicission other wary
X REPORT ABUSE Date 27-11-10 (03:22 PM)

divyesh

કિશોર કિશૌરી ઓ ને ગેએર્મર્ગે દોરશે.
X REPORT ABUSE Date 18-11-10 (02:33 PM)

kaniyalal.a patel

this resulution not good for childern.they used un maturity during study.it is strick to obay age of marrage bot of girl and boyes,
X REPORT ABUSE Date 29-08-10 (01:38 PM)

kartik

નાની વયે સમ્ભોગ થૈય જય તો શું મનાય ગણાય?
X REPORT ABUSE Date 13-08-10 (02:10 PM)

baba

આમ પણ કિસોર કિસોરિ છાના માના ચોદ્યિઆ કરે છે,
X REPORT ABUSE Date 13-08-10 (04:51 AM)

navneet chauhan

germarge dorase
X REPORT ABUSE Date 13-08-10 (01:09 AM)

chetan

આમા આપને કાય બોલવું નથિ હો
X REPORT ABUSE Date 13-08-10 (12:36 AM)

chetan

કા કેમ નથી બોલવુ
X REPORT ABUSE Date 13-08-10 (12:37 AM)

rajesh thakkar

a decision thi bal manas nu magaj vikrut taraf valse -
X REPORT ABUSE Date 12-08-10 (05:09 PM)

satyam joshi

બાળલગ્નને પ્રોત્સાહન આપશે કિશોર કિશોરીઓને ગેરમાર્ગે દોરશે
X REPORT ABUSE Date 12-08-10 (02:42 PM)

hemant

ગેર મર્ગે દોર્શે
X REPORT ABUSE Date 12-08-10 (01:58 PM)

BHUPATPINJAR

ખોથિ વાત છે.
X REPORT ABUSE Date 12-08-10 (02:12 PM)

umesh patel

બાળલગ્નને પ્રોત્સાહન આપશે કિશોર કિશોરીઓને ગેરમાર્ગે દોરશે
X REPORT ABUSE Date 12-08-10 (01:46 PM)

bharat

ગેરમાર્ગે દોરશે
X REPORT ABUSE Date 12-08-10 (04:14 PM)