આ લેખ માટેની ટિપ્પણી બંધ થઈ ગઈ છે..

ટિપ્પણીઓ

VIPUL -ANKLESHWAR

amir(kanjoos) aap bhai tane kai farak nathi padvano-kanjus aap paisa.
X REPORT ABUSE Date 23-08-10 (05:10 PM)

hindustani

amirkhan અને વધારે પૈસા ઇન posible
X REPORT ABUSE Date 23-08-10 (09:12 AM)

kutch no naag naren

નુથા ને 10 લાખ આપાવા જોયે કેમ કે નુત્થા નિ અભિનય કરવાનો મોકો આપ્યો
X REPORT ABUSE Date 22-08-10 (04:39 PM)

kapinjal mehta

અમીર ખાને તે આ ભૂમિકા માટે જે રૂપિયા લે છે.તેના કર્તા 33% રૂપિયા આપવા જોયે.
X REPORT ABUSE Date 22-08-10 (03:05 PM)

yogesh Patel Morvi

આમિર નત્થા ને એક કરોદ રૂપિયા આપવા જોય
X REPORT ABUSE Date 22-08-10 (02:42 PM)

yogesh Andodariya

આમિર ખન્એ નત્થા ને પચાસ લાખ આપવા જોયે
X REPORT ABUSE Date 22-08-10 (02:48 PM)

rajesh solanki

ખરેખર,આમિરે વધારે પઇસા આપવા જોઈએ મોતુ મન રાખવુ જોઈએ.
X REPORT ABUSE Date 21-08-10 (06:35 PM)

mhendi bukhari

આમિરકેએચએ ને નથ્થા ને વધારે પૈસા આપવા પડે.
X REPORT ABUSE Date 21-08-10 (01:50 PM)

mhendi bukhari

X REPORT ABUSE Date 21-08-10 (01:51 PM)

vivek surati

આમિર ખાને તેની આ સ્થાન અપા વાયુ..
X REPORT ABUSE Date 21-08-10 (11:11 AM)

juber

એ તો મને ખબર જ હતી
X REPORT ABUSE Date 20-08-10 (03:31 PM)