આ લેખ માટેની ટિપ્પણી બંધ થઈ ગઈ છે..

ટિપ્પણીઓ

LINA DESAI

happy birthday Lataji
X REPORT ABUSE Date 28-09-10 (09:31 PM)

LINA DESAI

હપ્પ્ય બિર્થ્દતય લતજિ
X REPORT ABUSE Date 28-09-10 (09:30 PM)

Dinesh Rabari

રા જે સ તુ સી ત લ ને બો લ વા દે
X REPORT ABUSE Date 28-09-10 (03:21 PM)

Dinesh Rabari

Hu Gujarati chu mene khyal che ke tamane gujarati aavdeche Day Lataji happy brithday
X REPORT ABUSE Date 28-09-10 (03:17 PM)

Rajesh Solanki

Respected Amma Lataji Wish you a many many happy returns on of your special day in the life.i wish to god for your Long ,,Long ,,,Long Healthy life. Are you spry to music in all the world.I am young gujarati boy , and i say some word in gujarati for your better life, Bhagawan Tamne Ghanu Sharu Tandurast Jivan Ape Ane Safalta Tamara Kadam chumme Tevi Subhechha Sahh, Jai Shri Krishna., Ones again i wish you all the best and many many happy returnsof the day .HAM BHI AGAR BATCHHE HOTE NAAM HAMARA HOTA ABLU BABLU KHANE KO MILTE LADDU BOLO HAPPY BIRTHDAY TO YOU ,LATA AMMA. You are such a mother of music and i proud of you and love you RAJESH SOLANKI (Ahmedabad GUJARAT)
X REPORT ABUSE Date 28-09-10 (02:58 PM)

shital

Many Many Retun happay ઓફ the Day Lata
X REPORT ABUSE Date 28-09-10 (01:46 PM)

shital

happy brithday
X REPORT ABUSE Date 28-09-10 (01:46 PM)

kapila R.Patel

Many Many Retun happay ઓફ the Day Lata
X REPORT ABUSE Date 28-09-10 (01:44 PM)