આ લેખ માટેની ટિપ્પણી બંધ થઈ ગઈ છે..

ટિપ્પણીઓ

arpan

it is really good movie.
X REPORT ABUSE Date 03-10-10 (04:59 PM)

VIKRAM

new subject
X REPORT ABUSE Date 02-10-10 (05:12 PM)

ajay patel

આ ફિલ્મ એક્સેન અને રિયલિતિ મતે
X REPORT ABUSE Date 01-10-10 (01:03 PM)

nilay

આ ફિલ્મ બોગસ 6
X REPORT ABUSE Date 01-10-10 (10:19 AM)

JITENDRA

super hit hai boss
X REPORT ABUSE Date 30-09-10 (10:53 PM)

SHILPA

this is good film
X REPORT ABUSE Date 30-09-10 (10:56 PM)

vimal

super hit hai boss
X REPORT ABUSE Date 30-09-10 (09:33 PM)

vimal

I Like Aiswariya.
X REPORT ABUSE Date 01-10-10 (09:42 AM)

Narendra

This is Good Film
X REPORT ABUSE Date 30-09-10 (05:56 PM)