આ લેખ માટેની ટિપ્પણી બંધ થઈ ગઈ છે..

ટિપ્પણીઓ

manu

ઓબમા દેસેર્વેસ ઓર કોર્દિઅલ્લ્ત્ય. થિસ વિલ પવઈ વય તો ઓર સ્ત્રોંગ રિલેશનશીપ ફોર ફુતુરે ગ્રૂવ્થ. અક્તુઅલ્લ્ય, થિસ શૌલ્દ હવાઈ હપ્પેનેદ લૉન્ગ બૅક. ઇ ફિલ, વે શૌલ્દ સ્ત્રેંઘ્તેન ઓર રેલતિઓંસ વિથ યૂએસએ,ઉક, જર્મની, રૂસ. વે અરે ઇન ગ્રોવ્થ એકોનોમ્ય, એન્ડ સુચ ફ્રિએંદ્સ અરે વિતલ ફોર ઇંપુત્સ ઓન ઇન્નોવતિઓંસ, ઇ ફોર્ગોત, જાપાન. ઇત શૌલ્દ અલ્સો બે ઇંક્લુદેદ.
X REPORT ABUSE Date 09-11-10 (07:38 AM)

Ravi

American politicion are more smarter than indian politicion.this is all show.
X REPORT ABUSE Date 09-11-10 (05:14 AM)

ravi

અબ આયે સબ ઉટ પહાડ કે નિચ, બધા લૂખઓ નિ હવે ભારત ના પગ ચાટ્વા ઉતારિ પડયા વારાફ્ર્તિ, હા હા હા
X REPORT ABUSE Date 08-11-10 (03:03 PM)

Hitesh

Hindustan Strickly pass Massage to USA,Untill U Stop Adding to Pakistan no Business Deal with U. If We will Import States Items,What about Our Product?
X REPORT ABUSE Date 08-11-10 (02:02 PM)

praful rana

અમેરિકા કોઈના બાપનુ થયું નથી ને થવાનું નથી તે થિ ભારતે હરખાએ ના જવુ
X REPORT ABUSE Date 08-11-10 (11:22 AM)

SHAILESH

tha's absulity right
X REPORT ABUSE Date 09-11-10 (05:16 PM)