આ લેખ માટેની ટિપ્પણી બંધ થઈ ગઈ છે..

ટિપ્પણીઓ

sudhir shah

we are greatful to to the valiants who lost their life fighting the enemy of our nation - but a shame to the rulling elite of the nation that they hare done nothing remarkale to punis the wrong doers as we are a democratic rulers who is only interest is to go for votes of minority community and do scams and be rich in one way or other
X REPORT ABUSE Date 27-11-10 (11:01 AM)

jeet

નાઇસ દોસ્તો કેમ છો મજમા. પ્લિજ છોકરીઓ મેલ=([email protected])
X REPORT ABUSE Date 27-11-10 (09:31 AM)

mohanlal

have sudharo toy bus che
X REPORT ABUSE Date 27-11-10 (12:22 AM)

oza raghu

rodya pachhi dapan nakamu
X REPORT ABUSE Date 26-11-10 (02:27 PM)

KANTI PATEL

વાત સાચીન છે.
X REPORT ABUSE Date 26-11-10 (02:47 PM)

bhavesh bhatt

Aneyproblam ? indean cetyzen card nasacare? ...... +91 indian cod. 7 alfa bwt-gujarat 20 dahod distk cod 6 taluka cod alfa.....fatpura ----panchyat cod alfa........ ----(varo) tex home no. -----+ man ----- (- 1femal...-1/1,1/2.1/3.......) ----1boy,,,m.1, .....2boy.....m 2, .......so......... ---girl,,,1...f 1, so........ you iatrested .... happ hidia.... bhavesh bhatt 9427607665
X REPORT ABUSE Date 25-11-10 (11:47 PM)