આ લેખ માટેની ટિપ્પણી બંધ થઈ ગઈ છે..

ટિપ્પણીઓ

dhiren maheshwari

આ બધું સરદ પવાર અને મુરલિ દેવદા ના કર્તુત છે .. માદર્ભગત છે.
X REPORT ABUSE Date 02-01-11 (11:32 AM)

Naresh

MADAR CHODO NE SU KAHEVU RASTA KHARAB NATHI PARANTU (SHARAD PAWAR) NETA O KHARAB CHHE.
X REPORT ABUSE Date 25-12-10 (05:37 PM)

mj

absolutely true
X REPORT ABUSE Date 26-12-10 (02:47 PM)