આ લેખ માટેની ટિપ્પણી બંધ થઈ ગઈ છે..

ટિપ્પણીઓ

dilip b patel

યેસ ગુજરાત હાલમિ પ્રગતિ મિ
X REPORT ABUSE Date 13-01-11 (04:46 PM)

lokesh jain

સિર થંક્સ ફોર યૌર મેસ્સગે. ઇ વૌલ્દ લિકે તો હવાઈ તિહ્સ ઉપ્તદાતે ઇન મ્ય મૈલ બૉક્સ. અસ ઇ અમ ફ્રોમ અમદાવાદ, હોવેવેર અતતહિસ પલકે ઇ દો નોટ હવાઈ અક્કેસ્સ તો ન્યૂ પપેર. કિંદ્લ્ય હેલપ મે ઇંપ્રોવિંગતહે દેતૈલ્સ ઓફ ગુરજરજ્ત સુબ્મિત. ઓન મય મેલ બૉક્સ. થંક્સ ઇન અદ્વંકે તો યૌર હેલ્પ . ઋગ્દ્સ લોકેસ .હ .જેન
X REPORT ABUSE Date 13-01-11 (03:34 PM)

lokesh jain

સિર થંક્સ .
X REPORT ABUSE Date 13-01-11 (03:35 PM)